coming soon 2019 2018 2017 2016 2015
2019.08.19 - 2019.08.25 PlaceM企画 中国摄影六人展 人境·暗語
2019.08.26 - 2019.09.01 中川仁史 Satoshi Nakagawa あの光
(新メンバー紹介展)
2019.09.02 - 2019.09.08 臨時休廊 ビルメンテナンス工事につき休廊
2019.09.09 - 2019.09.22 佐藤充 Mitsuru Sato 昨日
2019.09.23 - 2019.10.06 吉田耕司 Koji Yoshida
2019.10.07 - 2019.10.20 佐藤圭司 Keiji Sato 張碓から忍路へ
2019.10.21 - 2019.11.03 小松透 Toru Komatsu